Nhiệt phân KClO3 ( xúc tác MnO2) thu được sản phẩm là