Bài tập Hai đường thẳng vuông góc lớp 7 (có đáp án).

Bài viết lách bài bác tập luyện Hai đường thẳng liền mạch vuông góc lớp 7 với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Hai đường thẳng liền mạch vuông góc.

Bài tập luyện Hai đường thẳng liền mạch vuông góc lớp 7 (có đáp án)

Bài 1: Chọn hai tuyến phố trực tiếp aa' và bb' vuông góc cùng nhau bên trên O. Hãy chỉ ra rằng câu sai trong số câu sau:

Bạn đang xem: Bài tập Hai đường thẳng vuông góc lớp 7 (có đáp án).

A. ∠b'Oa' = 90°

B. ∠aOb = 90°

C. aa' và bb' ko thể hạn chế nhau

D. aa' là đàng phân giác của góc bẹt bOb'

Lời giải:

Trắc nghiệm Hai đường thẳng liền mạch vuông góc - Bài tập luyện Toán lớp 7 tinh lọc sở hữu đáp án, điều giải chi tiết

Hai đường thẳng liền mạch và vuông góc cùng nhau bên trên nên:

+ ∠aOb = 90° nên B đích.

+ aa' và bb' vuông góc cùng nhau nên aa' và bb' hạn chế nhau nên C sai.

+ ∠a'Ob = ∠ a'Ob' = 90° ⇒ aa' là đàng phân giác của góc bẹt bOb' nên D đích.

+ ∠b'Oa' = 90° nên A đích.

Chọn đáp án C.

Bài 2: Hãy lựa chọn câu đích trong số câu sau:

A. Hai đường thẳng liền mạch hạn chế nhau thì vuông góc

B. Hai đường thẳng liền mạch vuông góc thì hạn chế nhau

C. Hai đường thẳng liền mạch vuông góc thì trùng nhau

D. Cả tía đáp án A, B, C đều sai

Lời giải:

Hai đường thẳng liền mạch vuông góc thì hạn chế nhau

Chọn đáp án B.

Bài 3: Đường trung trực của một quãng trực tiếp là:

A. Đường trực tiếp trải qua trung điểm của đoạn trực tiếp đó

B. Đường trực tiếp vuông góc với đoạn trực tiếp đó

C. Đường trực tiếp hạn chế đoạn trực tiếp đó

D. Đường trực tiếp vuông góc với đoạn trực tiếp bên trên trung điểm của đoạn trực tiếp đó

Lời giải:

Đường trung trực của một quãng trực tiếp là đàng vuông góc với đoạn trực tiếp ấy bên trên trung điểm của chính nó.

Chọn đáp án D.

Bài 4: Cho ∠AOB = 120°. Tia OC nằm trong lòng nhì tia OA, OB sao mang lại ∠BOC = 30°. Chọn câu đúng:

Trắc nghiệm Hai đường thẳng liền mạch vuông góc - Bài tập luyện Toán lớp 7 tinh lọc sở hữu đáp án, điều giải chi tiết

Lời giải:

Trắc nghiệm Hai đường thẳng liền mạch vuông góc - Bài tập luyện Toán lớp 7 tinh lọc sở hữu đáp án, điều giải chi tiết

Vì OC nằm trong lòng nhì tia OA, OB nên

Trắc nghiệm Hai đường thẳng liền mạch vuông góc - Bài tập luyện Toán lớp 7 tinh lọc sở hữu đáp án, điều giải chi tiết

Chọn đáp án A.

Bài 5: Cho ∠AOB = 30°. Vẽ tia OC là tia đối của tia OA. Tính ∠COD biết OD vuông góc OB, những tia OD và OA nằm trong nhì nửa mặt mũi phẳng lì đối nhau bờ OB

Trắc nghiệm Hai đường thẳng liền mạch vuông góc - Bài tập luyện Toán lớp 7 tinh lọc sở hữu đáp án, điều giải chi tiết

Lời giải:

Trắc nghiệm Hai đường thẳng liền mạch vuông góc - Bài tập luyện Toán lớp 7 tinh lọc sở hữu đáp án, điều giải chi tiết

Vì OD vuông góc OB nên ∠DOB = 90°

Vì OA và OC là nhì tia đối nhau và tia OB nằm trong lòng OA và OD nên tớ có:

Trắc nghiệm Hai đường thẳng liền mạch vuông góc - Bài tập luyện Toán lớp 7 tinh lọc sở hữu đáp án, điều giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Bài 6: Khi đường thẳng liền mạch AB vuông góc với đường thẳng liền mạch CD, tớ kí hiệu:

A. AB // CD

B. AB = CD

C. AB CD

D. AB CD

Lời giải:

Khi đường thẳng liền mạch AB vuông góc với đường thẳng liền mạch CD, tớ kí hiệu AB ⊥ CD

Chọn đáp án D

Bài 7: Chọn tuyên bố đúng

A. Có một và duy nhất đường thẳng liền mạch d’ trải qua điểm O và vuông góc với đường thẳng liền mạch d mang lại trước

B. Cho trước một điểm O và một đường thẳng liền mạch d. Có một và duy nhất đường thẳng liền mạch d’ trải qua O và vuông góc với d

C. Cả A và B đều đúng

D. Chỉ sở hữu B đúng

Lời giải:

Tính hóa học quá nhận: Có một và duy nhất đường thẳng liền mạch d’ trải qua điểm O và vuông góc với đường thẳng liền mạch d mang lại trước. (Phần lý thuyết)

Suy đi ra A đúng

B diễn tả tương tự động theo dõi đặc điểm bên trên, nên đáp án B cũng như.

Xem thêm: Kinh nghiệm mở đại lý vé số - Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, kinh nghiệm

Vậy cả A và B đều đích.

Chọn đáp án C

Bài 8: Cho đoạn trực tiếp MN = 6 centimet. Trên tia MN lấy điểm Phường sao mang lại MP = 1 centimet, bên trên tia NM lấy điểm Q sao mang lại NQ = 1 centimet. Khi đó:

A. MQ = NP

B. Đường trung trực của đoạn trực tiếp MN vuông góc với đoạn trực tiếp PQ

C. Đường trung trực của đoạn trực tiếp MN trùng với đàng trung trực của đoạn trực tiếp PQ

D. Cả A, B, C đều đúng

Lời giải:

Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 7 sở hữu đáp án

+ Trên tia MN có:

MN = 6 cm; MP = 1 cm

Suy đi ra Phường nằm trong lòng M và N (do 6 > 1)

⇒ MP + PN = MN ⇒ PN = MN – MP = 6 – 1 = 5 centimet

+ Trên tia NM có:

NM = 6 cm; NQ = 1 centimet

Suy đi ra Q nằm trong lòng M và N (do 6 > 1)

⇒ NQ + QM = NM ⇒ QM = NM – NQ = 6 – 1 = 5 cm

Do đó: PN = QM (= 5 cm) A đúng

+ Gọi A là trung điểm của đoạn trực tiếp MN ⇒ AM = AN = 50% MN = 3 cm

Gọi d là đường thẳng liền mạch trải qua A và vuông góc với MN bên trên A

Do cơ d là đàng trung trực của đoạn trực tiếp MN

Vì Phường và Q đều nằm trong MN, nên suy đi ra d ⊥ PQ (1) ⇒ B đúng

+ Trên tia MN sở hữu MA = 3 cm; MP = 1 centimet

Suy đi ra Phường nằm trong lòng M và A ⇒ MP + PA = MA ⇒ PA = MA – MP = 3 – 1 = 2 cm

Chứng minh tương tự động tớ có: NQ + QA = NA ⇒ QA = NA – NQ = 3 – 1 = 2 centimet

Do đó: PA = QA, tuy nhiên Phường, Q, A trực tiếp sản phẩm (do Phường, Q, A đều nằm trong MN)

Suy đi ra A là trung điểm của PQ (2)

Từ (1) và (2) suy đi ra d là đàng trung trực của đoạn trực tiếp PQ ⇒ C đúng

Chọn đáp án D

Bài 9: Cho hình vẽ sau, hãy lựa chọn câu sai trong số câu sau Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 7 sở hữu đáp án

A. CD là đàng trung trực của đoạn trực tiếp AB

B. AB là đàng trung trực của đoạn trực tiếp CD

C. Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 7 sở hữu đáp án

D. AO = OB

Lời giải:

Quan sát hình vẽ tiếp tục mang lại tớ thấy

+ AO = OB (D đúng) ⇒ O là trung điểm của AB (1)

+ CD ⊥ AB bên trên O (2) ⇒ Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 7 sở hữu đáp án ⇒ C đích

Từ (1) và (2) suy đi ra CD là đàng trung trực của đoạn trực tiếp AB ⇒ A đúng

+ Vì OC ≠ OD suy đi ra AB ko nên là đàng trung trực của CD ⇒ B sai

Chọn đáp án B

Bài 10: Cho đường thẳng liền mạch d và điểm O nằm trong đường thẳng liền mạch d. Vẽ đường thẳng liền mạch d’ trải qua O và vuông góc với d. Chọn hình vẽ đích trong số hình vẽ sau đây.

A. Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 7 sở hữu đáp án

B. Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 7 sở hữu đáp án

C. Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 7 sở hữu đáp án

D. Toán lớp 7 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 7 sở hữu đáp án

Lời giải:

Vì điểm O nằm trong đường thẳng liền mạch d, suy đi ra đáp án A và D thỏa mãn nhu cầu, loại B và C

Đường trực tiếp d’ trải qua O và vuông góc với d, suy đi ra A đích, D sai

Chọn đáp án A

Xem tăng những phần lý thuyết, những dạng bài bác tập luyện Toán lớp 7 sở hữu đáp án cụ thể hoặc khác:

 • Lý thuyết Các góc tạo nên bởi vì một đường thẳng liền mạch hạn chế hai tuyến phố thẳng
 • Bài tập luyện Các góc tạo nên bởi vì một đường thẳng liền mạch hạn chế hai tuyến phố thẳng
 • Lý thuyết Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên song
 • Bài tập luyện Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên song
 • Lý thuyết Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng liền mạch tuy nhiên song
 • Bài tập luyện Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng liền mạch tuy nhiên song

Đã sở hữu điều giải bài bác tập luyện lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 7 Cánh diều

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's đi ra khuôn mẫu mới nhất xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và khóa đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: Vé máy bay giá rẻ đi Đồng Hới (VDH) với giá chỉ từ 16.805.809₫ | Trip.com

Loạt bài bác Lý thuyết - Bài tập luyện Toán lớp 7 sở hữu không thiếu Lý thuyết và những dạng bài bác sở hữu điều giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Đại số 7 và Hình học tập 7.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài bác tập luyện lớp 7 sách mới nhất những môn học