benh suy than cap

Suy thận cấp được chia thành 3 loại chính: suy thận trước thận, suy thận tại thận, suy thận sau thận. Các tổn thương ở thận đều ảnh hưởng lớn tới sức khỏe.