ho hap

Hô hấp là quá trình trao đổi khí diễn ra ở người. Khí oxy được hít vào và thải ra khí cacbonic. Hô hấp là hoạt động sống còn của con người.